[สมัครสมาชิก]  [ลืมรหัสผ่าน]    
    ชื่อผู้ใช้
    รหัสผ่าน

       ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป

- เทคนิคการสอน
- การใช้งานระบบ
- เข้าร่วมพัฒนาเนื้อหา
Asking for Personal Information
สื่อการเรียนรู้ : Asking for Personal Information
ประเภท : บทเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะ : ไฟล์อื่นๆ
ราคา : ฟรี
ผู้พัฒนา : fangfa
Email ผู้พัฒนา : fangfa_faiiz@hotmail.co.th
Website ผู้พัฒนา : -มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

รายละเอียด
ฟังเเละเขียน โต้ตอบเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคล โดยใช้โครงสร้างภาษากำหนดได้อย่างถูกต้องเเละเหมาะสม พูดเเละเขียนเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคล โดยใช้ภาษา น้ำเสียง เเเละกิริยาท่าทางตามมารยาทสังคมเเละวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะม

ความคิดเห็นของผู้ใช้