[สมัครสมาชิก]  [ลืมรหัสผ่าน]    
    ชื่อผู้ใช้
    รหัสผ่าน

       ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป

- เทคนิคการสอน
- การใช้งานระบบ
- เข้าร่วมพัฒนาเนื้อหา
Introducing Oneself and someone
สื่อการเรียนรู้ : Introducing Oneself and someone
ประเภท : บทเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะ : ไฟล์อื่นๆ
ราคา : ฟรี
ผู้พัฒนา : fangfa
Email ผู้พัฒนา : fangfa_faiiz@hotmail.co.th
Website ผู้พัฒนา : -มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

รายละเอียด
ออกเสียงคำศัพท์ที่ได้ยิน เเละบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเเนะนำตนเองเเละผู้อื่นได้ถูกต้อง ระบุโครงสร้าง สำนวน เเละการถามตอบเกี่ยวกับการเเนะนำตนเองเเะลผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ใช้น้ำเสียง สำเนียง กิริยาท่าทางเกี่ยวกับการเเนะนำตนเองเเละผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง พูดเเละเขียนถามตอบเกี่ยวกับการเเนะนำตนเองเเละผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

ความคิดเห็นของผู้ใช้