[สมัครสมาชิก]  [ลืมรหัสผ่าน]    
    ชื่อผู้ใช้
    รหัสผ่าน

       ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป

- เทคนิคการสอน
- การใช้งานระบบ
- เข้าร่วมพัฒนาเนื้อหา
สมบัติของจำนวนนับ ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
สื่อการเรียนรู้ : เกม สมบัติของจำนวนนับ ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) 2
ประเภท : อื่นๆ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ลักษณะ : ไฟล์อื่นๆ
ราคา : ฟรี
ผู้พัฒนา : fangfa
Email ผู้พัฒนา : fangfa_faiiz@hotmail.co.th
Website ผู้พัฒนา : -มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค ๑.๔ เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ

รายละเอียด
นักเรียนมีความสามารถใน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ เเละกระบวนการด้านคุณลักษณะ ด้านความรู้ นักเรียนสามารถดังนี้ 1. โดยพิจารณาพหุคูณ 2.โดยวิธีเเยกตัวประกอบ 3.โดยวิธีการหารสั้น ด้านทักษะเเละกระบวนการ นักเรียนสามารถดังนี้ 1. การเเก้ปัญหา 2.การให้เหตุผล 3.การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เเละการนำเสนอ ด้านคุณลักษณะ นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 1.มีความรับผิดชอบ 2.มีความรอบคอบ 3.มีวิจารณญาณเเละมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

ความคิดเห็นของผู้ใช้