สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
เลขที่ 670 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 02-530-3084 แฟกซ์ : 02-530-3089 Email : info@e-lat.or.th